Đơn Trình Báo Mất Hộ Chiếu Phổ Thông, Mất Giấy Thông Hành

Posted on | 2 Comments

Nếu bạn đang ở nước ngoài, chẳng may bị mất hộ chiếu (Passport) và muốn làm đơn trình báo lên cơ quan sở tại để xin cấp lại hộ chiếu thì mới các bạn tham khảo mẫu đơn TK05 ở dưới đây.

Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu là mẫu đơn trình báo về việc mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành khi đang ở nước ngoài. Mẫu được công dân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại để trình báo. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 14.8).

Mẫu TK05

Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)

Kính gửi:………………………… (2) ………………………………

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND( ) Ngày cấp…../…../…….

5. Nơi cư trú hiện nay ………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ……

6. Số điện thoại ……………………………………………………….……………………… .. ……

7. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):

Số hộ chiếu ………………………… ngày cấp ………/………/…………………………………

Cơ quan cấp: ……………………………………………….……………………………………….

8. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ….… giờ …..… phút, ngày………/………/………………

9. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an
phường, xã, thị trấn(5)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại……..…… ngày…. tháng…. năm….

Người trình báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung quy định trong mẫu.

(2) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi .

(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(4) Trường hợp nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất thì ghi, nếu không nhớ chính xác thì không ghi.

5) Trư ở ng C ô ng an phường xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi b á o m ấ t hộ chi ế u x á c nhận thông tin nh â n th â n của người viết đơn nếu người b á o mất có nhu cầu gửi đơn đến cơ quan Qu ả n lý xuất nhập c ả nh qua đường bưu điện.

Ở trên là mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu (Passport), mất giấy thông hành khi đang ở nước, đơn trình báo sẽ được cá nhân lập ra và gửi lên tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại.

Xem thêm dịch vu làm hộ chiếu tại:

Dịch Vụ Làm Hộ Chiếu (Passport) Nhanh Tại Gia Lai (Pleiku)

Dịch Vụ Làm Hộ Chiếu (Passport) Nhanh Tại Phú Quốc, Kiên Giang

Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Online Tại Hà Nội, Thông Tin Bạn Cần Biết

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ ?